Dezinfekce 100 ml AcePharma
Dezinfekční  přípravek osobní hygieny
Obsah 100 ml
Roztok
Použití: naneste 2X3 ml do dlaně a vetřete do dlaní až do sucha. Neoplachujte. Max. 10 X denně.
Nebezpečí: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry, H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Nepoužívat. P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal výrobku. P102 uchovejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení Zákaz kouření P305 + P351 + P339 při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.  P301 + P312 při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko / lékaře: 224  91 92 93 nebo 224 91 54 02 nonstop. P501 odstraňte obsah a obal ve směrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Upozornění: před použitím čtěte přiložené pokyny. Číslo povolení: CZ-2020-55-04.
Číslo povolení: CZ-2020-55-04
Balení: 100 ml
Prodejce: Acefill s.r.o., Staříč 595, 739 43, STAŘÍČ

Dezinfekce 100 ml AcePharma

140.00KčCena